Lovgivningen om seksuelle overgreb kan man finde i Straffelovens kap. 24: Seksualforbrydelser (§§ 216-236). Den første bestemmelse i kapitlet omhandler voldtægt:

§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

Du kan læse hele lovgivningen på retsinformation.dk

Tre betingelser skal være opfyldt, før der er tale om voldtægt i lovens forstand: Samleje, tvang og forsæt.

Samleje

I lovgivningen står der, at samleje skal være opnået og voldtægten anses for fuldbyrdet, når penis er indført i skeden.

Andre typer af seksuelle overgreb er også forbudt (§ 225), og giver samme straf som et vaginalt overgreb. F.eks. oralsex eller analsex kan altså også være voldtægt. 

Voldtægter kan blive begået af mænd mod både kvinder og mænd, og af kvinder mod både mænd og mod andre kvinder. 

Tvang

Der skal være tale om en eller anden form for tvang, før man kan tale om voldtægt. Men der behøver ikke have været vold som slag eller spark.

  • Mange overgreb bliver begået ved at gerningspersonen holder den voldtægtsramte fast, så hun/han ikke kan flygte.
  • Hvis man sover eller er bevidstløs, og derfor ikke kan gøre modstand, er der også tale om voldtægt.
  • Nogle gerningspersoner truer den voldtægtsramte med vold, eller f.eks. med at lægge nøgenbilleder af den ramte på nettet.

Forsæt

Selvom det er blevet bevist, at der både er tale om tvang og om samleje, er det ikke sikkert, at gerningspersonen kan straffes. Anklageren skal nemlig også kunne bevise, at gerningspersonen har haft "forsæt". Forsæt betyder, at gerningspersonen har gjort det med vilje.

Der kan være situationer, hvor den voldtægtsramte har opfattet det som at hun/han er blevet tvunget til sex, mens gerningspersonen har ikke forstået, at den ramte følte sig tvunget.

I blandt andet Norge er en bestemmelse om uagtsom voldtægt blevet indført for at dække disse sager.